Naše vize

Úřad je tu pro nás, ne my pro úřad!

Také se Vám stalo, že na Váš podnět nebo žádost nikdo nereagoval nebo se vyjádřil neurčitě? A místo hledání řešení Vašeho problému jste se setkali s jistou arogancí? Nic z toho na obecní úřad nepatří! Považujeme za slušné odpovědět nejpozději druhý pracovní den a průběžně informovat o průběhu řešení vašeho podnětu. Rádi bychom vrátili na úřad princip dialogu a partnerství, tj. obyčejnou slušnost a ochotu pomoci.

Nic nebudeme tajit

Financování obce i obecních projektů chceme naprosto transparentní. Vedení obce musí o veřejných financích rozhodovat s péčí řádného hospodáře a je samozřejmé, že své záměry a rozhodnutí komunikuje předem s veřejností. Každý občan má právo vědět o všem, o čem zastupitelé a rada obce i jeho jménem rozhodují a co plánují.

Neodkládejme řešení protipovodňových opatření i narůstající nedostatek vody

Vytvoříme komplexnější koncept ochrany ohrožených míst před záplavami a před bleskovou povodní i na základě lepší komunikace s lidmi bydlícími v těchto místech a společně realizujme účinná řešení. Obnovme funkci požární nádrže jakožto veřejné plovárny, ať už formou biotopu nebo revitalizací stávajícího stavu. V době, kdy stále větší území ČR sužuje sucho a tenčí se zásoby spodních vod, jsou aktuální stavby retenčních ploch a nádrží a obnovení retenční funkce okolní krajiny jako celku. Obnovme rybník v Bažantnici jako retenční nádrž např. i pro chov ryb, revitalizujme údolí potoka Beránky. Je nezbytné, aby byl obnoven obecní náhon přivádějící vodu do rybníku Bambousek. Prioritou pro obec musí být rozšíření vodovodního řádu po celé obci, přivedení vody z již hotového vrtu na Svidné a výstavba vodojemu. Získáme tak kvalitní vodu za výrazně nižší cenu. Dobrá voda nad zlato.

Važme si každého občana, který něco záslužného v obci vytváří

Podpora aktivních a kreativních lidí, místních podnikatelů, spolků a organizací není v této chvíli úplnou samozřejmostí. Bez jejich tvůrčí práce se z venkova vytrácí pospolitost, vzájemnost a společenský život. Zmapujme práci a tvorbu významných společenských, kulturních a sportovních osobností Šťáhlav a Šťáhlavic a rozvíjejme jejich odkaz. Podpora např. spolkových, kulturních a sportovních aktivit a činností zaměřených i na práci s dětmi musí  probíhat celoročně – nejen finančním zajištěním zázemí pro fungování, ale i dobrou vzájemnou komunikací a propagací při organizaci mimořádných akcí. Obec musí jít vstříc každému dobrému nápadu a podpořit jeho realizaci, např. i účastí zástupců vedení obce na jednotlivých akcích.

Bezpečnější ulice

Obec by se měla více snažit zlepšit stav infra-struktury v obci, byť za poslední dva roky je situace lepší, než v předchozím období. Po pokládce chybějících sítí je nezbytné opravit povrchy místních komunikací a aktivněji usilovat o budování chodníků u hlavních silnic – a to i v okrajových částech obce, např. v Rokycanské a Šťáhlavické / Husově ulici. Pokud je v některé ulici plánována výstavba inženýrských sítí až např. za 5 let, udělejme nyní alespoň dočasný nový povrch vozovky. Některé ulice byly naposledy opravovány před mnoha lety. Starší občané jistě ocení větší počet pohodlných laviček nebo revitalizaci potoka Beránky pro klidné spočinutí. Děti i rodiče potěší více herních prvků, nové dětské hřiště či dobrý přístup do Hraběcí aleje nebo k řece. K bezpečnějšímu provozu v obci pomůže vybudování přechodů pro chodce, např. na návsi  před obchodem pana Říhy, u prodejny potravin u nádraží či křížení Hraběcí aleje se Šťáhlavickou ulicí. Např. v současnosti je v ulici K Beránce zvýšený provoz a v některých případech zde není dodržována povolená rychlost.  V dlouhodobém výhledu může pomoci i obchvat naší obce pro snížení zátěže tranzitní dopravou.

Chraňme venkovský ráz naší obce.

Hospodářská zvířata a využívání polí
a luk k jejich pastvě patří k naší obci po generace. Práce včelařů pomáhá každému zahrádkáři. Podporujme rozšíření chovatelství v obci.

Do obcí velikosti Šťáhlav či Šťáhlavic nepatří velké satelitní developerské projekty, např. Na Boru, které znehodnocují přírodní i urbanistické kvality zdejší krajiny, nehledě na přetíženost ČOV, komunikací, kapacity MŠ a ZŠ. Obec má podle názoru Občanů pro obec řídit  výstavbu sama.
Hledejme cesty, jak pomoci trvale hlášeným občanům se získáním pozemku pro stavby rodinného bydlení či startovacího bytu např. pro jejich dospívající děti.
Pomáhejme s napojením na inženýrské sítě tak, jak se to děje i v jiných obcích.

Navraťme obci živou kulturu!

Vytvoříme kreativní a životaschopnou kulturní komisi, ve které budou zastoupeni aktivní členové místních spolků, ZŠ i zámku Kozel. Kulturní program v obou našich obcích je nutné společně koordinovat a vzájemně se informovat. Chceme rozvíjet a podporovat dlouhodobě udržitelné projekty a aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu, zejména lokální živé umění a autorskou tvorbu. Obec si zaslouží prostorný multifunkční sál k všestrannému využití, velká škoda, že obec nekoupila Lidový dům. Prostor pro pořádání plesů, tanečních zábav, konferencí, výstav a divadelních představení chybí. Občané pro obec považují současný plán přestavby záložny za nedostatečný, např. z důvodu jeho malé kapacity vzhledem k velikosti a významu naší obce. Kultura je nutné začít vnímat jako významný ekonomický a sociální aspekt veřejného života.
Navýšení rozpočtu pro kulturu na státní průměr (tzn. 1% z rozpočtu) bude mít pozitivní dopady na život obyvatel i na zvýšení atraktivity obce navenek.

Podporujme rozvoj místního drobného podnikání

Fungující řemesla, koloniály, dílny, hospody, kavárny, pivovary a obchůdky od nepaměti zkvalitňují život každé obce. Fungující infrastruktura s sebou zároveň přináší i významné ekonomické a sociální bonusy. Vedení obce si musí ve svém obvodu všímat nelehké práce drobných živnostníků a podnikatelů. Naslouchat jejich potřebám a vytvářet pro ně lepší podmínky. Veďme chystanou cyklostezku přes náves Šťáhlav i Šťáhlavic. Pomůžeme tak k větší propagaci obce a místním podnikatelům a poskytovatelům služeb k větším tržbám. Drobné venkovské podnikání je pro obec především přínos, nikoliv zdroj problémů. Je zcela nezbytné pro zdejší udržitelný a spokojený život.

Investujme, opravujme, budujme!

Je třeba zvýšit úroveň příprav projektů a především dynamiku jejich realizace, byť je současný stav příprav lepší než před dvěma či pěti lety, třeba i za cenu personálního doplnění úřadu. Naším cílem je výrazně změnit tvář obce. Je nedobrou vizitkou, když např. v centru a dalších ulicích stále chybí základní inženýrské sítě, např. kanalizace či vodovod nebo kvalitní povrchy vozovek, např. v ulici Na Řežábu nebo ve Švehlově či Špilarově ulici. Využijme bezezbytku možnosti čerpání finančních prostředků z rozličných operačních programů. Zaměřme se na zlepšování infrastruktury, modernizaci objektů pro sociální i kulturní účely, zateplování obecních budov, zvýšení kapacity ČOV, pomoc s revitalizací např. volejbalového (tenisového) hřiště či přítoku rybníka Bambousek, opravy komunikací, ekologii a rekonstrukci kulturního dědictví. Je nutné zvážit kapacitu mateřské a základní školy v demografickém výhledu.